Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 188 100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie
  Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857 188 100, fax. 085 7188100 w. 44
  REGON: 53102200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Zabłudów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Zabłudów. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacja przedmiotowej inwestycji, tj. zapewni nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach określonych w ramach każdego zadania. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 zadań: 1) Zadanie 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Rzepnikach. b) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźlikach. c) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaniukach. W ramach zadania nadzór obejmuje: • Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanych bez ograniczeń, • Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkami: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/przetargi_2/zamowienia-publiczne/przetargi__2020_rok/drugi-przetarg-na-termomodernizacje-swietlic-wiejskich-w-rzepnikach-kozlikach-i-kaniukach-w-gm-zabludow-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj.html http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/przetargi_2/zamowienia-publiczne/przetargi__2020_rok/przetarg-na-termomodernizacje-swietlicy-wiejskiej-w-kozlikach-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj.html Zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 2) Zadanie 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Odbudowę i przebudowę układu wodnego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego, budowa dwóch tarasów widokowych oraz budowa kładki łączącej część południową z północną Parku (w najcieńszym miejscu stawu) w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kolonii Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. b) Budowę stałej napowietrznej sceny widowiskowej, renowacja istniejącej sceny widokowej oraz budowa schodów i pochylni od ul. Mickiewicza i od strony wyspy w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. c) Zagospodarowanie terenu parku wraz z budową obiektów małej architektury i wykonaniem oświetlenia w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kol. Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. W ramach zadania nadzór obejmuje: • Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót w specjalności wodno – melioracyjnej lub równoważnej bez ograniczeń, • Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, • Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/przetargi_2/zamowienia-publiczne/przetargi__2020_rok/przetarg-na-rewitalizacje-parku-w-zabludowie.html Zamówienie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 3) Zadanie 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Część I: • Budynek nr 1: Budynek Administracji Urzędu Miasta Zabłudów • Budynek nr 2: Gimnazjum w Zabłudowie • Budynek nr 3: Zespół Szkół Podstawowych w Zabłudowie „Szkoła Podstawowa” b) Część II: • Budynek nr 4: Oczyszczalnia ścieków w Zabłudowie • Budynek nr 5: Hydrofornia Kuriany • Budynek nr 6: Hydrofornia Zabłudów • Budynek nr 7: Hydrofornia Pawły • Budynek nr 8: Hydrofornia Krynickie • Budynek nr 9: Hydrofornia Białostoczek W ramach zadania nadzór obejmuje: • Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, m.in.: a) dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 271,95 kWp, b) montaż konstrukcji nośnej na dachu budynków, c) montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, d) montaż instalacji odgromowej systemu fotowoltaicznego, e) montaż inwertera i zabezpieczeń strony DC i AC, f) połączenie modułów z inwerterem, g) podłączenie instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie, h) sprawdzenie pracy układu, i) wykonanie pomiarów na instalacji, j) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV, k) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, l) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych, m) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. n) zapewnienie monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy. o) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania w/w zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności; p) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla każdej wykonanej instalacji oraz odnotowanie w/w przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych. q) dostawa i montaż konstrukcji na dach r) montaż paneli fotowoltaicznych s) montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych t) rozbudowa istniejących rozdzielnic u) układanie kabli v) montaż uziomów w) badania i pomiary x) parametryzacja inwertera fotowoltaicznego. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 4) Zadanie 4: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zabłudów - etap IV” Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Budowę ujęcia wody SW 3 w Kurianach i likwidację ujęcia wody SW 2 SUW Kuriany. b) Przebudowę systemu odprowadzania wód podpłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany). c) Budowę kontenerowej pompowni wody na stacji wodociągowej fi Ṩ 110 z agregatem prądotwórczym. d) Przebudowę oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej na zbiorniku filtracyjnym fi Ṩ 6,30 m. W ramach zadania nadzór obejmuje: • Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń • Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, • Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/przetargi_2/zamowienia-publiczne/przetargi__2020_rok/przetarg-na-rozbudowe-systemu-wodno-kanalizacyjnego-w-gminie-zabludow---etap-iv.html Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 5) Zadanie 5: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106863 B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na terenie gminy Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, na odcinku Kudrycze – Żuki od km0+043 do km 2+971”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Rozbudowę drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na odcinku od 0+043 do km 2+971 wraz z przebudową i budową przepustów, budową kanału technologicznego, przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej, przebudową i budową rowów przydrożnych i budową zjazdów na terenie gminy Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie Całkowita przebudowa drogi gminnej wynosi 6722,50m. W ramach zadania nadzór obejmuje: • Inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń Zamówienie jest współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 6) Zadanie 6: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Remont budynku wraz z dostawą wyposażenia b) Termomodernizację budynku Nadzór pełniony będzie nad projektowaniem dokumentacji technicznej oraz robotami budowlanymi zgodnie z PFU, który określa zakres robót, m.in.: a) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy b) Zakup wyposażenia c) Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją d) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku e) Wymiana okien na wyposażone w nawiewniki higrosterowane wraz z montażem nowych podokienników zewnętrznych f) Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych g) Modernizacja instalacji wewnętrznej ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej h) Modernizacja systemu oświetlenia i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia oraz audytu energetycznego ex-post; W ramach zadania nadzór obejmuje: • Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanych bez ograniczeń, • Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń • Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne oraz dotacji celowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Organizacja działań Nadzoru Inwestorskiego: • Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałe osoby Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będą prowadziły stały nadzór nad robotami zgodnie z zapisami umowy oraz będą obecne na budowie tak często, jak to będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na roboty, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego. • Wykonawca niniejszego zamówienia zagwarantuje w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia dodatkowego inspektora nadzoru przez osoby niewykazane w wykazie osób odpowiedzialnych, które będą potrzebne do prawidłowej realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: Zadanie 1: 544,00 zł Zadanie 2: 2 760,00 zł Zadanie 3: 1 190,00 zł Zadanie 4: 780,00 zł Zadanie 5: 3 170,00 zł Zadanie 6: 1 270,00 zł 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 4.1 pieniądzu, 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 gwarancjach bankowych, 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „Wadium - przetarg nieograniczony ZP.271.12.2020” a do oferty dołączyć kopię przelewu. 6. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4.2 - 4.5. należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X pkt 10 - z dopiskiem „WADIUM”, a kopię dołączyć do oferty. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 16.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 16.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 16.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 Ogłoszenia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach