Przetargi.pl
,,Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”.

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 256 700 , fax. 447 145 840
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 447 256 700, fax. 447 145 840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki. Inwestycja podzielona jest na 5 części ( zadań), które rozpatrywane będą odrębnie dla każdej z części: Część nr I obejmuje: I) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, c) Wymiana stolarki okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, montaż kotła kondensacyjnego gazowego, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr II obejmuje: K) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Partyzantów 56, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu, c) Wymiana stolarki drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). Część nr III obejmuje: L) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. 3 Maja 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu i stropu zewnętrznego i stropu piwnicy, c) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na gazowe o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej), montaż kotłowni gazowej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr IV obejmuje: W) Budynek Świetlicy w Regnach ul. Główna 22; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie, ścian piwnic, b) Docieplenie stropu, c) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana kotła atmosferycznego na kondensacyjny o lepszej sprawności), d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). Część nr V obejmuje: Y) budynek mieszkalny w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana na kondensacyjny gazowy o lepszej sprawności, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej), e) Wymiana oświetlenia wewnętrznego (instalacja elektryczna), f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w następujących wysokościach na poszczególne części, na które składa ofertę: a) część I – 9 000,00 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych b) część II – 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych c) część III – 12 000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych d) część IV – 11 000,00 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych e) część V – 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularze ofertowe ( wypełnione na zadania, na które wykonawca składa ofertę ) – załączniki nr 1 cz. I do 1 cz. V do SIWZ, Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na daną cześć, należy załączyć wykreślony/ wyzerowany formularz ofertowy. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) dokument (-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach