Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji oraz naprawy central wentylacyjnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 426 393 452
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 426 393 452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uskwam.umed.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji oraz naprawy central wentylacyjnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: - świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw central wentylacyjnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi w obiektach: * PAKIET 1 - przy ul. Żeromskiego 113 * PAKIET 2 – przy pl. Hallera 1 (2 pakiety) w okresie 24 miesięcy zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w załącznikach do SIWZ: Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Zestawieniu central wentylacyjnych i filtrów (załącznik nr 7.2. do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązań określonych w rozdziale VIII SIWZ). - należy przedstawić w formie oryginału. 2. „Formularz Cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. - należy przedstawić w formie oryginału. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). - należy przedstawić w formie oryginału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach