Przetargi.pl
Dostawa kompostowników o pojemności minimum 700 l

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompostowników o pojemności minimum 700 l
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1.400 sztuk kompostowników o pojemności minimum 700 l, jednak nie większej niż 850 l. 2. Kompostowniki muszą spełniać następujące warunki: a) grubość ścian: co najmniej 4,0 mm, b) wysokość kompostownika: od 110 cm do 140 cm, c) drzwiczki w części dolnej kompostownika, umożliwiające odbiór gotowego kompostu, d) regulowany dopływ powietrza, e) kolor – czarny, f) system montażu zapewniający jego wielokrotny montaż i demontaż, g) górna klapa na zawiasach z zamkiem lub na zatrzask, h) każdy egzemplarz w kartonowym opakowaniu, i) atest lub certyfikat potwierdzający, że oferowany kompostownik nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, j) wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego mrozoodporność do co najmniej minus 25 stopni Celsjusza, k) dołączona instrukcja montażu oraz instrukcja prawidłowej obsługi kompostownika, l) wszystkie elementy pojedynczego kompostownika muszą być zapakowane w taki sposób, aby stanowiły całość użytkową. 3. Wszystkie kompostowniki objęte zamówieniem i dostarczone Zamawiającemu muszą posiadać taką samą pojemność. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie i bez uszkodzeń. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu atest lub certyfikat potwierdzający, że oferowany kompostownik nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 6. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został dostarczony w 3 transzach: 1) 500 sztuk w terminie do 10.04.2019 r., 2) 400 sztuk w terminie do 24.04.2019 r., 3) 500 sztuk w terminie do 30.05.2019 r. Termin dostawy każdej transzy wymaga uzgodnienia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą z przedstawicielem Zamawiającego - kierownikiem Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39234000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach