Przetargi.pl
WYKONYWANIE USŁUGI: BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I BOISK ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUGI: BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I BOISK ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC: 1. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego: 1.1. Wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia obiektów, w tym ogrodzeń, urządzeń zabawowych i sportowych, elementów małej architektury oraz nawierzchni na nich zainstalowanych: a) Kontrola regularna – kontrole wykonywane minimum raz na tydzień (szczegółowy harmonogram kontroli zostanie ustalony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy), b) Kontrola funkcjonalna – kontrola wykonywana raz w miesiącu (w miesiącach kwiecień-październik); co 2 miesiące (w miesiącach listopad – marzec), (szczegółowy harmonogram kontroli zostanie ustalony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy), c) Zakres prac obejmujących kontrole wymienione w punktach a) i b) :  bieżące usuwanie usterek nie wymagających zakupu części zamiennych i użycia narzędzi innych niż podstawowe (np. usuwanie wystających gwoździ, dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek, smarowanie ruchomych części urządzenia (jeśli tego wymagają), regulacja zawiasów, naciągu lin itp.);  sprawdzanie stabilności konstrukcji wszystkich urządzeń;  sprawdzanie działania części ruchomych wszystkich urządzeń;  sprawdzanie stanu ogrodzeń obiektów;  uzupełnianie ubytku piasku w piaskownicach;  oczyszczanie urządzeń z zabrudzeń (np. ptasie odchody, resztki jedzenia, piasek, itp.);  niezwłoczne (tego samego dnia) zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń, które wymagają naprawy;  tymczasowe zabezpieczenie przed użytkowaniem uszkodzonych lub zdewastowanych urządzeń i innego wyposażenia, przez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i zamieszczanie informacji o niebezpieczeństwie;  niezwłoczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji zdewastowanych urządzeń oraz elementów małej architektury stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników;  prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli i przeglądów: • do każdego raportu z kontroli musi być dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca uszkodzone urządzenia, oraz przedstawiająca właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc stwarzających niebezpieczeństwo. Raporty należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. 1.2. Bieżące prowadzenie „książek placów zabaw” dla każdego placu oddzielnie i zapisywanie w nich wykonanych przeglądów, kontroli i prac. Książki placów zabaw będą przechowywane u Wykonawcy i okazywane do kontroli przedstawicielowi Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu. 1.3. Zabezpieczanie uszkodzonego wyposażenia obiektów stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników - najpóźniej w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia Zamawiający będzie dokonywał na nr telefonu wskazany przez Wykonawcę (nr telefonu dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22), oraz mailowo na wskazany przez Wykonawcę adres. 2. Szczegółowy zakres prac realizowanych na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego. 2.1. Demontaż urządzeń i ich elementów: - demontaż urządzeń łącznie z usunięciem betonowego fundamentu, nie nadających się do dalszego użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego do przeniesienia na inny obiekt. Cena demontażu urządzenia będzie krotnością podanej ceny jednostkowej demontażu jednego wbetonowanego elementu/stopy zgodnie z liczbą fundamentów usuwanego urządzenia; - demontaż uszkodzonego siedziska huśtawki wahadłowej, ważki, sprężynowca, - demontaż uszkodzonego elementu urządzenia np. drabinki, trapu, daszku lub zużytego zawiesia huśtawki wahadłowej; - demontaż regulaminu placu zabaw i siłowni plenerowej z usunięciem fundamentów; - demontaż uszkodzonego samozamykacza, zawiasu, furtki, przęsła oraz słupka ogrodzenia metalowego; - usunięcie znajdujących się w obrębie placu zabaw obrzeży betonowych/krawężników, skuwanie fundamentu wystającego przy urządzeniu; - wykopanie ławki na stelażu betonowym, metalowym. 2.2. Montaż urządzeń oraz poszczególnych elementów urządzeń: - montaż urządzeń przenoszonych z innych obiektów poprzez betonowanie. Cena montażu urządzenia będzie krotnością podanej ceny jednostkowej montażu jednego elementu/stopy zgodnie z liczbą elementów danego urządzenia; - montaż siedziska huśtawki wahadłowej, ważki, sprężynowca; - montaż elementu urządzenia np. drabinki, trapu, daszku, zawiesia huśtawki wahadłowej, zaślepki na słupki do gry w siatkówkę, uchwytu przy sprężynowcu, uchwytu przy huśtawce ważce i ściance wspinaczkowej; - montaż regulaminu placu zabaw i siłowni plenerowej z betonowaniem; - montaż tablic regulaminowych, naklejanie nowych plansz z treścią regulaminu; - montaż samozamykacza, zawiasu, zamka, furtki, przęsła oraz słupka ogrodzenia metalowego; - montaż nowych urządzeń w miejscu zdemontowanych urządzeń ze względów bezpieczeństwa; - montaż nawierzchni przerostowej, wraz z układaniem geowłókniny; - wkopanie z zabetonowaniem w podłożu ławek na stelażu betonowym lub metalowym; - układanie kostki brukowej wraz z obrzeżami z podbudową, oraz obrzeży z nakładką gumową. 2.3. Naprawa uszkodzonych elementów urządzeń: - naprawa zerwanego siedziska huśtawki, zniszczonego elementu daszku domku/wieży przy zjeżdżalni, piaskownicy; - naprawa uszkodzonego zawiasu, samozamykacza, przęsła ogrodzenia metalowego; - naprawa nawierzchni poliuratynowej, nawierzchni z kostki brukowej; - wymiana podestu ze sklejki antypoślizgowej, deski w piaskownicy i ławce; - wymiana zniszczonych/uszkodzonych zaślepek na śruby i drobnych elementów montażowych (śruby, podkładki, wkręty, nity); - wymiana łożyska w karuzeli, obręczy do koszykówki, łańcucha lub siatki do obręczy. 2.4. Inne usługi: - wymiana piasku w piaskownicach (wywóz starego piasku z piaskownic na miejskie wysypisko śmieci i przywóz nowego piasku – warstwa 25 cm); - dezynfekcja piasku w piaskownicach; - nawiezienie ziemi (w ramach potrzeb uzupełniania nawierzchni); - posianie trawy; - transport zdemontowanych urządzeń lub jego elementów na przechowanie do magazynu lub na inny plac zabaw; - dwukrotne malowanie metalowych urządzeń farbą dwuskładnikową z środkiem antykorozyjnym. UWAGA W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania. W ramach usług będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i europejskimi normami wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk (PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN16630:2015) oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniając uzyskanie efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników. 2. Wykonania czynności, objętych przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki odpadami, transportu odpadów oraz BHP i p.poż. – określonymi w aktualnych przepisach prawa, w sposób nie uciążliwy dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac. 3. Wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymogów dotyczących technologii napraw i materiałów używanych do wykonania napraw tj. stosowania materiałów odpowiadającym wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. 4. Oznaczenia i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 5. Zapewnienia na własny koszt wszelkich materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac wraz z uwzględnieniem przepisów w tym zakresie, wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania prac są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego wywiezione na składowisko odpadów. Koszty związane z usuwaniem, składowaniem i utylizacją odpadów ponosi w całości Wykonawca. 7. Współpracy z podmiotami prowadzącymi zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk. 8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym § 12/13*. II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: - posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; - posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; - zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50870000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONYWANIE USŁUGI: BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I BOISK ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną