Przetargi.pl
Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w miejscowościach Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Błonie

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 022 7253067
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067
  REGON: 01327123000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w miejscowościach Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Błonie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 410105W zlokalizowanej na obszarze miejscowości Rochaliki i drogi gminnej nr 410104W zlokalizowanej na obszarze miejscowości Stary Łuszczewek na odcinku o długości 2,752 km. Drogi zlokalizowane są na terenie gminy Błonie, powiatu Warszawskiego Zachodniego, województwa Mazowieckiego. Parametry techniczne drogi: * droga klasy L * prędkość 50 km/h * kategoria ruchu KR2 * szerokość pasa ruchu 2,50 m (na prostej) * szerokość pobocza 0,75 m umocnione kruszywem łamanym 0/31,50mm Konstrukcja drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wycinkę drzew w ramach przebudowy dróg gminnych, 2. przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A., 3. przebudowę istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz linii oświetlenia ulicznego, 4. przebudowę drogi gminnej nr 410105W w m. Rochaliki oraz drogi gminnej nr 410104W w m. Stary Łuszczewek. 1. Zakres robót obejmuje m.in.: Zadanie nr 1 - wycinka drzew w ramach przebudowy dróg gminnych, w ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki 118 szt drzew. Zadanie nr 2 - przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. 1) ustawienie nowych słupów telefonicznych, 2) likwidacja istniejących słupów telefonicznych, 3) przestawienie istniejących słupów telefonicznych w nowe miejsca, 4) instalacja nowych kabli napowietrznych, 5) przekładanie istniejących linii napowietrznych. Zadanie nr 3 - przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz linii oświetlenia ulicznego 0,23 kV, 1) przebudowa linii napowietrznej, 2) przebudowa istniejących przyłączy napowietrznych, 3) przebudowa linii oświetleniowej Zadanie nr 4 - przebudowę drogi gminnej nr 410105W w m. Rochaliki oraz drogi gminnej nr 410104W w m. Stary Łuszczewek. 1) przebudowa i likwidacja części sieci drenarskiej, 2) wykonanie konstrukcji jezdni, 3) budowa zjazdów utwardzonych, 4) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 5) wykonanie rowów drogowych i melioracyjnych, 6) budowa przepustów pod zjazdami, drogą i skrzyżowaniami, 7) przebudowa skrzyżowań z drogami, 8) odtworzenie i czyszczenie rowów drogowych, 9) wykonanie ścieku przykrawężnikowego, 10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 11) wykonanie zabezpieczenia - wygrodzenia łańcuchowego, 12) przestawienie kapliczki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blonie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach