Przetargi.pl
Zrealizowanie usług szkoleniowych pod nazwą Doskonalenie umiejętności komputerowych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8567-300 , fax. 0-61 85515-635
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Piekary 14/15 14/15
  61-823 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 8567-300, fax. 0-61 85515-635
  REGON: 63128432200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-wielkopolska.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zrealizowanie usług szkoleniowych pod nazwą Doskonalenie umiejętności komputerowych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie komputerowe dla 235 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Wielkopolski, poprzez zrealizowanie 16 trzydniowych edycji szkoleń obejmujących 24 godziny lekcyjne, w grupach liczących maksymalnie do 15 osób oraz zapewnienie uczestnikom poszczególnych edycji szkoleń dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: - dysponowanie co najmniej trzema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, tj. osobami posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne, które zrealizowały co najmniej 3 szkolenia komputerowe dla grup co najmniej 15 osobowych, - zrealizowanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług z zakresu szkoleń komputerowych, każda o wartości netto odpowiadającej cenie netto wynikającej z oferty złożonej w toku przedmiotowego postępowania. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu poprzez sprawdzenie kompletności oraz poprawności dokumentów oraz oświadczeń dostarczonych przez Wykonawców, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy, zawierający oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 1 do SIWZ), 2. w przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie (zał. nrr 2 do SIWZ), 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 3 do SIWZ), 6. jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów) - dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy (wymagane jest załączenie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-wielkopolska.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach