Przetargi.pl
szkolenie komputerowe

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7422678 , fax. 062 7422678
 • Data zamieszczenia: 2014-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7422678, fax. 062 7422678
  REGON: 25096734600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  szkolenie komputerowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80533100-0) w zakresie: Szkolenie komputerowe dla grupy do 20 osób bezrobotnych. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 14 kwietnia 2014r. Czas realizacji: do sześciu tygodni. Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia: ogółem minimum 150 godzin zegarowych (gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy) z podziałem na ilość godzin teoretycznych i praktycznych. Opis przedmiotu zamówienia. Celem szkolenia jest nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną oraz wprowadzenie w problematykę komputerów i sieci Internet a także ugruntowanie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz nauka efektywnego wykorzystania narzędzi multimedialnych. Ilekroć w SIWZ jest mowa o systemie Windows, Word, Media Player, Word Pad i pakiet Office to należy rozumieć to jako system Windows, Word, Media Player, Word Pad i pakiet Office lub równoważne. W ramach szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się m.in.: z zasadami korzystania z systemu Windows lub równoważne; korzystania z aplikacji systemu Windows lub równoważne; zastosowaniem i podstawowymi narzędziami programu Word lub równoważne; podstawowymi zasadami korzystania z zasobów Internetowych (wyszukiwanie informacji, poruszanie się po serwisach internetowych, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, e-sklepy, aukcje internetowe, e-banki, fora dyskusyjne);tworzeniem katalogów i podkatalogów; przenoszeniem i kopiowaniem plików; umiejętnością sprawdzania zawartości katalogu; tworzeniem nowego dokumentu Word; korzystaniem z kalkulatora, Media Player, Word Pada i Pakietu Office lub równoważne; wykonywaniem kopii zapasowych plików; rozpoznawaniem konfiguracji sprzętu komputerowego; budową i rolą elementów składowych komputera oraz dodatkowych urządzeń zewnętrznych; jednostkami przechowywania danych, nośnikami; zadaniami typowych programów użytkowych; najnowszymi wersjami aplikacji użytkowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć sprawnie posługiwać się komputerem, korzystać z zasobów internetowych w celu zdobywania interesujących informacji, komunikować się z wykorzystaniem sieci komputerowej oraz wykorzystywać komputery do wzbogacania własnej wiedzy i poznawania różnych dziedzin życia. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 150 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Każda godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą 15 minut. Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Wykładowcy muszą mieć wykształcenie wyższe. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze wykładowców musi znaleźć się minimum jeden wykładowca posiadający wykształcenie wyższe informatyczne do realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe, potrzebne do realizacji szkolenia i opatrzone logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI ,a także odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. . Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę, ciastka lub kanapki. Wykonawca zapewni 20 stanowisk komputerowych, przy czym każdy komputer posiadać musi odpowiednie oprogramowanie zapewniające prawidłową obsługę komputera i dostęp do Internetu. Na jedno stanowisko komputerowe musi przypadać jeden uczestnik szkolenia. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi na czas realizacji szkolenia miejsce siedzące wyposażone w zestaw komputerowy i dostęp do Internetu. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji, która musi być opatrzona logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin, b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników, c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu opatrzonego logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów unijnych, zawierający PESEL uczestnika szkolenia. Na certyfikacie musi być umieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków EFS oraz nazwa projektu AKTYWNI MŁODZI DUCHEM a także nazwa działania i poddziałania, zgodna z przedstawioną w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert. Wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu ma obowiązek zarejestrować instytucje szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych, dostępnej na stronie internetowej:www.inwestycjawkadry.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość godzin szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach