Przetargi.pl
Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5110166 , fax. 65 5110166
 • Data zamieszczenia: 2013-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
  ul. Gostyńska 38 38
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5110166, fax. 65 5110166
  REGON: 41110950000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,powiatkoscian.pl BIP/zamówienia publiczne/powiatowe centrum pomocy rodzinie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości: Dla części 1 - 1.000 PLN Dla części 2 - 70 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie nr konta 64 8666 0004 0109 4373 2000 0004 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkoscian.pl BIP/zamówienia publiczne/powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach