Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów komputerowych

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8785210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2014-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8785210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych mających na celu przygotowanie do uzyskania certyfikatu w zakresie ECDL START oraz w zakresie ECDL CORE w ramach projektu Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ A Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych mających na celu przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL START dla uczestników projektu Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty we wzorze umowy , będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ. CZĘŚĆ B Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych mających na celu przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL CORE dla uczestników projektu Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty we wzorze umowy , będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ. W odniesieniu do obu części koszty wynajęcia sali ponosi Zamawiający. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I: 640,00 zł Część II: 1 700,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach