Przetargi.pl
ZP/96/2015 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego w 2 pakietach dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - (ZIMA 2016).

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 3a
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 00028862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/96/2015 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego w 2 pakietach dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - (ZIMA 2016).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego w 2 pakietach dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - (ZIMA 2016). 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ: Pakiet 1 - obóz narciarski we Włoszech (Dolomity) we Andalo Paganella - 25 osób; Pakiet 2 - obóz narciarski w Karpaczu lub Białym Dunajcu - 25 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552430005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gumed.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach