Przetargi.pl
Druk i dostawa do zamawiającego publikacji: album pt. Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku, oraz książki w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej pt. Hans Memling Sąd Ostateczny. Przewodnik.

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 301 70 61 , fax. (058) 301 11 25
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  ul. Toruńska 1 1
  80-822 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 301 70 61, fax. (058) 301 11 25
  REGON: 00027666000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa do zamawiającego publikacji: album pt. Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku, oraz książki w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej pt. Hans Memling Sąd Ostateczny. Przewodnik.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk i dostawa do zamawiającego publikacji: album pt. Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku Nakład 500 szt książki w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej pt. Hans Memling Sąd Ostateczny. Przewodnik Nakład 4000 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wszycie tasiemki do zaznaczania stron
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mng.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach