Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP40/2015/II

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8228500 , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  ul. Lęborska 13 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 8228500, fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP40/2015/II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie na bazie kuchni produkcyjnej i zaplecza gospodarczego Wykonawcy. 2. Szacunkowa dzienna ilość posiłków (diet) całodobowych do przygotowania przez Wykonawcę wynosi około 100 diet dziennie, w tym: - dieta specjalistyczna - 46 ? 20 %, - dieta ogólna - 50 ? 20 %, - dieta płynna i kleik - 4 ? 20 %. Przedstawiony szacunek nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia ilości posiłków nim określonej - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości posiłków zamawianych w ramach niniejszego zamówienia, w zależności od liczby pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala. Ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych posiłków nie przekroczy jednak 20%. 3. Rodzaje wymaganych diet: ogólna, lekkostrawna - lekkostrawna położnicza, bezresztkowa - bezmleczna, cukrzycowa, wątrobowo - żołądkowa, płynna - zmiksowana, kleikowa, wysokobiałkowa, bezglutenowa, dziecięca od 1 do 6 roku życia, dieta ZOL. 4. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki z uwzględnieniem rodzajów diet stosowanych w żywieniu pacjentów szpitala Zamawiającego i zgodnie z zaleceniami lekarzy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis diet. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane posiłki do siedziby Zamawiającego na poszczególne oddziały do kuchenek oddziałowych w godzinach: a) śniadanie, II śniadanie - godz. 08.00 - 08.30, b) obiad, podwieczorek - godz. 13.00 - 13.30, c) kolacja - godz. 17.30 - 18.00. 7. Transport poporcjowanych posiłków w termoportach gwarantujących utrzymanie ich odpowiedniej temperatury oraz jakości, do kuchenek oddziałowych na oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii, położniczego i ZOL w budynkach przy ulicy Lęborskiej 13, środkiem transportu Wykonawcy spełniającym wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych rozdział 4, 5 8. Szczegółowe zapotrzebowanie na ilość posiłków (w tym na poszczególne rodzaje diet) Zamawiający będzie składał do godziny 9.00 do siedziby Wykonawcy drogą elektroniczną na posiłki: obiad i kolacje dnia bieżącego i śniadanie dnia następnego z możliwością korekty każdych posiłków do 1 godziny przed godziną dostarczenia posiłków na oddział Szpitala określoną w pkt 6. 9. Wszelkie naczynia jak: termoporty, pojemniki, garnki, termosy, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia. 10. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków dla pacjentów, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt i ryzyko, dostarczyć posiłki we właściwym czasie określonym w punkcie 6, zgodnie z zapotrzebowaniem dziennym, przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 11. Przygotowanie posiłków z dostawą musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno - epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zmianami) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. Przygotowywanie posiłków z dostawą realizowane będzie zgodnie z zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP (wymóg musi być spełniany przez cały okres trwania umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość odbioru resztek pokonsumpcyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach