Przetargi.pl
Zorganizowanie wyjazdów dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: Równi lecz różni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 01 , fax. 41 344 37 49
 • Data zamieszczenia: 2015-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Wrzosowa 44 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 01, fax. 41 344 37 49
  REGON: 29108148700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wyjazdów dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: Równi lecz różni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia : Zorganizowanie wyjazdów aktywizacyjnych dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Równi lecz różni, - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania tj.: Zadanie nr 1- Zorganizowanie czternastodniowego wyjazdu rekreacyjno-rehabilitacyjnego z elementami aktywizacji edukacyjnej dla uczestników WTZ Zgórsko w ramach projektu Równi lecz różni. Zadanie 2 - Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego ukierunkowanego na rozwój uzdolnień i indywidualnych zainteresowań dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz osób usamodzielnianych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach