Przetargi.pl
Kurs: Instalator okablowania sieciowego

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3577372 , fax. 041 3577373
 • Data zamieszczenia: 2015-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Pińczowie
  ul. 3-go Maja 34 34
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3577372, fax. 041 3577373
  REGON: 00032081600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieziennictwo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs: Instalator okablowania sieciowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi szkolenia: kurs przyuczający do pracy w zawodzie Instalator okablowania sieciowego dla grupy osadzonych liczącej 12 osób wraz ze Szkoleniem aktywizująco-motywującym z poradnictwem zawodowym dla tej samej grupy skazanych współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla osadzonych Zakładu Karnego w Pińczowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: % wartości usługi przeznaczony na materiały szkoleniowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach