Przetargi.pl
Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Części od Nr 1 do Nr 11

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2016-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Części od Nr 1 do Nr 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca zajęcia dodatkowe w dwóch placówkach przedszkolnych w ramach projektu pn.: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, realizowane w 11 częściach. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne według programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków prowadzącego zajęcia dodatkowe należy: a) prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od podpisania umowy do 31.07.2016r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (ewidencja godzin pracy tzw. karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności). Jednostka 1 godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny zegarowej, czyli 60 minut. Przedmiotowe zamówienie obejmuje prowadzenie niżej wymienionych zajęć dodatkowych w następujących placówkach przedszkolnych: - Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie, - Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów, w ramach następujących części: Część Nr 1 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z rytmiki Liczba grup: 4 Liczba dzieci: 91 Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 200 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 2 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z muzyki Liczba grup: 4 Liczba dzieci: 60 Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 200 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 3 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z plastyki Liczba grup: 2 Liczba dzieci: 44 Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 100 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 4 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z teatru Liczba grup: 2 Liczba dzieci: 48 Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 50 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 5 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z psychologiem Łączna liczba godzin dla danej części: 50 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 6 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia logopedyczne-I grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 10 Łączna liczba godzin dla danej części: 250 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 7 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia logopedyczne-II grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 10 Łączna liczba godzin dla danej części: 250 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 8 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - I grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 2 Łączna liczba godzin dla danej części: 100 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 9 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - II grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 3 Łączna liczba godzin dla danej części: 100 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 10 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - III grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 3 Łączna liczba godzin dla danej części: 100 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Część Nr 11 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - IV grupa Liczba grup: 1 Liczba dzieci: 3 Łączna liczba godzin dla danej części: 100 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usług objętych przedmiotowym postępowaniem zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 SIWZ. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2016r. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach