Przetargi.pl
Zorganizowanie wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację w dniu 28 września 2019 r. dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację w dniu 28 września 2019 r. dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację imprezy pod hasłem „zaBIEGaj o FUNdusze”, promującej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie. 2. W ramach imprezy przewidzianej na dzień 28 września 2019 r. w godz. 10:00-15:00 odbędą się dwa biegi wokół Jeziora Maltańskiego łącznie dla ok. 700 uczestników, na dwóch dystansach: a) 5.400 m b) 10.800 m oraz szereg atrakcji (imprez) towarzyszących. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ (SOPZ). 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92622000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych; 3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (o ile zachodzi). 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach