Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Asnyka w miejscowości Posada

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 411 210 , fax. 632 411 215
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 632 411 210, fax. 632 411 215
  REGON: 54119600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Asnyka w miejscowości Posada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Asnyka w miejscowości Posada, w zakresie odcinka od ul. Chełmońskiego do ul. Kasprowicza, o dł. 530,00 m, obejmująca m.in.: - roboty przygotowawcze, - wycinka krzewów, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - regulacja pionowa urządzeń, - elementy odwodnienia, - jezdnia o nawierzchni asfaltowej, - elementy ulic/krawężniki, oporniki, obrzeża/,  zjazdy,  chodniki,  wyniesione przejścia dla pieszych,  elementy bezpieczeństwa ruchu,  roboty wykończeniowe,  oznakowanie poziome i pionowe,  tablice informacyjne,  inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegóły dotyczące zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada": 1.1. Projekt Budowlany, 1.2. Projekt stałej organizacji ruchu, 1.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 1.4. Przedmiar robót, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na oprocentowane konto w Banku: nr 60 8530 0000 0200 0374 2000 0015 z dopiskiem Przebudowa ulicy Asnyka w miejscowości Posada 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadia w formie niepieniężnej, tj.: poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) powinny być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Oryginał dokumentu wadialnego musi być, pod rygorem nieważności, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Skuteczne wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinno obejmować przekazanie dokumentu wadialnego w takiej formie, w jakiej zostało ono ustanowione przez wystawcę, tj. oryginału dokumentu. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib. 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3) kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach