Przetargi.pl
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Swarzędz

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Swarzędz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Swarzędz. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, 2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów, 4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka 5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka, 6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka 7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka, 8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, 10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, 11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania małżonka Ubezpieczonego, 13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego, 14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego, 15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, 16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo: - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje posiadania przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (treść punktu 11 SIWZ): 11. Opis sposobu przygotowywania ofert 11.1. Przygotowanie oferty 11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 11.1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 11.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności. 11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ wraz z załącznikami. 11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 11.1.7. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 11.1.8. Do oferty wykonawcy zobowiązani są załączyć oświadczenie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, będące wstępnym potwier¬dzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11.1.9. Oferta oraz oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. 11.1.10. W przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy. 11.1.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez pełnomocnika. Do oferty należy w takiej sytuacji załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 11.1.12. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11.1.10 i 11.1.11 powinny być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.1.13. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 11.1.14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 11.1.15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 11.1.16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te muszą zostać umieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty i oznaczone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior¬stwa”. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę – zgodnie z art. 8 ust. 3 „ustawy”. Adnotację o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 „ustawy” 11.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 11.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami oraz – jeśli dotyczy – pełnomocnictwem, należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach