Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  Poznańska 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
  REGON: 12667570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niepodzielnego zadań: Zadanie nr 1 Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne niezbędne do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą aparatu Zadanie nr 2 Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania testów potwierdzenia w kierunku boreliozy, testów alergologicznych oraz badań techniką immunofluorescencji w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą potrzebnego sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita¬łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita¬łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach