Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
  REGON: 57079116400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile. Część 2 – Dostawa pierwszego wyposażenia dla Żłobka nr 2 w Pile. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Przedmiotem zamówienia w części 1 jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Spacerowej 23 w Pile, dotychczas funkcjonujących jako przedszkole, na pomieszczenia żłobka oraz przebudowa placu zabaw w celu dostosowania go dla dzieci do lat 3. Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje dostawę pierwszego wyposażenia dla Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 23 w Pile, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu dla części 2 – załącznik nr 7b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4. oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego - (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach