Przetargi.pl
Budowa wodociągów w miejscowościach Krepa i Sarbicko

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 793 116 , fax. 632 892 105
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Tuliszków
  Plac Powstańców Styczniowych 1
  62-740 Tuliszków, woj. wielkopolskie
  tel. 632 793 116, fax. 632 892 105
  REGON: 52957400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągów w miejscowościach Krepa i Sarbicko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia wykonanie zdań inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Krepa i Sarbicko w gminie Tuliszków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Dokumentacje projektowe, b) Przedmiary robót c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część I - Budowa wodociągu w miejscowości Krepa z rur PCV Ø 90 mm PN 10 o długości ~ 323 mb. Część II - Budowa wodociągu w miejscowości Sarbicko z rur PCV Ø 110 PN 10 o długości ~ 528 mb 4. Materiały rozbiórkowe oraz powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Tuliszków nr 87 8530 0000 0900 0130 2000 0007 z dopiskiem ,,Wadium nr sprawy: RRG-ZP.271.11.2019 Przetarg nieograniczony „Budowa wodociągów w miejscowościach Krępa i Sarbicko” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ). d) kosztorysy sporządzone wg. załączonych do SIWZ przedmiarów robót, wraz z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania e) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach