Przetargi.pl
Leasing finansowy : stymulator wielofunkcyjny do systemu elektrofizjologicznego – wraz z okablowaniem oraz instalacją + ubezpieczenie na okres trwania umowy leasingu z polisy Szpitala

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-848 Poznań, ul. Długa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 549 121 , fax. 618 529 472
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Długa 42371
  61-848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 549 121, fax. 618 529 472
  REGON: 28882800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skpp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing finansowy : stymulator wielofunkcyjny do systemu elektrofizjologicznego – wraz z okablowaniem oraz instalacją + ubezpieczenie na okres trwania umowy leasingu z polisy Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Leasing finansowy : stymulator wielofunkcyjny do systemu elektrofizjologicznego – wraz z okablowaniem oraz instalacją + ubezpieczenie na okres trwania umowy leasingu z polisy Szpitala
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) 1) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. 2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ; 4)W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 6)W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wykonawca dołączy do oferty wykaz zrealizowanych zamówień, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 7) Wykonawca, ponadto przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe wymagania dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do oferty szczegółowo określone zostały w SIWZ Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ) załącznik nr 9 dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach