Przetargi.pl
Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności

Gmina Święciechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 333 510 , fax. 655 299 548
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie
  tel. 655 333 510, fax. 655 299 548
  REGON: 41105071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności”. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie terenu z przeznaczaniem na rozwój ruchowy, rekreację, edukację w miejscowości Święciechowa (działka nr 610). Otwarta Strefa Aktywności składa się z trzech części: strefy relaksu, siłowni plenerowej oraz sprawnościowego placu zabaw. Strefa siłowni – wyposażona w sześć urządzeń: twister, wioślarz, motyl, orbitek, wyciąg górny oraz prasa nożna. Wszystkie urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, montowane pojedynczo do osobnych pylonów z fundamentem betonowym (minimalne wymiary fundamentu pod pylonem wynoszą 50x50x50 cm). Nawierzchnia wokół urządzeń siłowni wykonana jako bezpieczna (naturalna trawa). Strefa relaksu - wyposażona w stół do tenisa stołowego, cztery ławki, dwa stoły do gry w szachy i warcaby. Nawierzchnia strefy rekreacyjnej wykonana jako półutwardzona (kruszywo zagęszczone). Stół do tenisa stołowego wykonany ze szlifowanego betonu, pomalowany specjalnym lakierem, obrzeża stołu z polerowanego aluminium, siatka z blachy ocynkowanej. Stoły do szachów i warcabów z kamiennymi blatami i stalowymi, malowanymi proszkowo nogami. Wszystkie urządzeni montowane na własnych elementach fundamentowych w podłożu. Plac zabaw - wyposażony w trzy duże zestawy gimnastyczne dla dzieci oraz ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia wokół urządzeń wykonana jako bezpieczna (naturalna trawa) z dostępem z alejek półutwardzonych (kruszywo zagęszczone). Strefa placu zabaw jest ogrodzona - płot drewniany typu palisada. Pierwszy zestaw "małpi gaj" - w formie toru przeszkód - belka ruchoma, kółka wiszące, lina do przechodzenia, opony wiszące do przechodzenia, trzy podesty, wysoka drabinka pozioma, pomost liniowy, pomost z opon oraz równoważnia pozioma. Drugi zestaw składający się z drabinki poziomej, przelotni i drabinki krzyżakowej. Trzeci zestaw to sześciokąt gimnastyczny, składający się z drabinki pionowej, kółek gimnastycznych, kratownic drewnianych, drążka gimnastycznego, liny do wspinania oraz przelotni linowej. Zestawy wykonane z elementów drewnianych, elementów stalowych malowanych proszkowo, lin propylenowych z rdzeniem stalowym oraz opon gumowych. Urządzenia montowane na kotwach stalowych lub w stopach betonowych osadzonych w podłożu. Wszystkie strefy połączone ze sobą komunikacyjnie ciągiem pieszo-rowerowym, półutwardzonym. W centralnej części strefy wydzielone miejsce na stojaki rowerowe, z ławkami i koszem na śmieci. Kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca ma obowiązek zachować minimalne strefy ochronne montowanych urządzeń, przestrzegać zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy urządzeń na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić na swój koszt i ryzyko dostawę przewoźnikowi. 4. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 8 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz projekcie budowlanym (Załącznik nr 10 do SIWZ). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.swieciechowa.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 4 000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw, strefy siłowni i strefy relaksu (zakres zgodnie z Działem „Wyposażenie” przedmiaru robót – Załącznik nr 8 do SIWZ), odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć: - dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych, potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty; - karty katalogowe, rysunki, zdjęcia bądź wizualizacje oferowanych urządzeń i wyposażenia placu zabaw, strefy siłowni i strefy relaksu (w formie papierowej bądź na płycie CD) z uwzględnieniem Rozdziału 3 SIWZ. Ww. rysunki, zdjęcia bądź wizualizacje mają potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę parametrów oferowanych urządzeń zgodnie z określonymi w SIWZ, przedmiarach robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” oraz projekcie budowlanym. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 5 niniejszej SIWZ), 4) Wstępny harmonogram realizacji robót, 5) Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (Załącznik nr 7 do SIWZ), 6) Kosztorys ofertowy - sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót (Załącznik nr 8 do SIWZ). 7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ. 8) Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 9) 1W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ, Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ), Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ). b) pozostałe dokumenty Rozdział 6 pkt 6 ppkt 1 SIWZ, Zobowiązanie innych podmiotów, dowód wniesienia wadium mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach