Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i fakturowania dla 16 osób w wieku 50+ w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 204 59 , fax. 13 43 204 59
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Piastowska 58 58
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 204 59, fax. 13 43 204 59
  REGON: 37000485300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i fakturowania dla 16 osób w wieku 50+ w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i fakturowania dla 16 uczestników projektu pn. Czas na aktywność w gminie Krosno w łącznym wymiarze 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). W tym: - zajęcia z obsługi komputera - 60 godzin, - zajęcia z obsługi kasy fiskalnej - 10 godzin, - zajęcia z podstaw fakturowania - 30 godzin. Zakres szkolenia winien uwzględniać m.in. nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera (oprogramowanie Windows XP lub nowsze, MS Word, MS Exel, MS PowerPoint oraz techniki internetowe). Uczestnicy szkolenia powinni również zaznajomić się z zasadami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej. Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę. Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował materiałami dydaktycznymi, niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia, przykładowo: -filmami DVD, programami multimedialnymi, -wszelkimi materiałami niezbędnymi do zajęć praktycznych i prezentacji, -literaturą fachową. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia zawierające informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca jest również zobowiązany w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia dokonać rejestracji szkolenia w internetowej bazie danych ofert szkoleniowych (www.inwestycjawkadry.pl), poprzez internetowy formularz elektroniczny. MIEJSCE SZKOLENIA Miejsce szkolenia zapewnia wykonawca. Zajęcia muszą odbyć się w miejscu wyposażonym w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu na terenie miasta Krosna. W trakcie trwania kursu jego uczestnicy winni mieć zapewniony catering, obejmujący minimum: jeden ciepły posiłek dziennie w formie drugiego dania oraz kawę, herbatę, wodę mineralną, cukier oraz kruche ciasteczka - bez ograniczeń. Wykonawca obowiązany jest wliczyć koszty cateringu w cenę szkolenia. Wykonawca wliczy w cenę szkolenia koszt ubezpieczenia kursantów w zakresie NW. Wykonawca wliczy w cenę szkolenia również inne koszty, które uzna za niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania logo POKL i UE wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu wg wzoru znajdującego się w wytycznych Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, umieszczonego na stronie www.efs.gov.pl w zakładce zasady promocji. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć konspekt i harmonogram zajęć. Wykonawca, po zakończonym kursie, zobowiązany jest do wydania każdemu uczestnikowi kursu certyfikatów/świadectw stwierdzających nabycie umiejętności. Kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Zamawiający wymaga aby zajęcia zakończyły się egzaminem końcowym sprawdzającym wiedzę nabytą w trakcie realizacji kursu oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydane certyfikaty lub inne zaświadczenia o zrealizowaniu danego kursu muszą zawierać logo Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację, że projekty były współfinansowane ze środków EFS. Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń tj. m.in. kserokopie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, odbioru posiłku, kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji, ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem, sprawozdanie podsumowujące szkolenie, oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.efs.moprkrosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach