Przetargi.pl
Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 40
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 722 04 64 , fax. (085) 722 04 64
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 40 40
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. (085) 722 04 64, fax. (085) 722 04 64
  REGON: 05065317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsokolka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalsokolka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach