Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, ul. Fabryczna 27
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550 , fax. 85 8693566
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
  ul. Fabryczna 27 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, fax. 85 8693566
  REGON: 05063792200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmswia.bialystok.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Alteplase 50mg fiol. i.v. + rozp. Azathioprine 50mg x 50 tabl. Budesonide a 200 a 100 dawek-inhalator proszkowy Clarithromycin 500mg x 14 tabl. Lactobacillus rhamnosus (nie mniej niż 10 mld żywych pałeczek w 1 fiolce) x 10 fiol. Methylprednisolone hemisuccinate 40mg-1ml x 1 fiol. Molsidominum 2mg x 30 tabl. Nystatin 2,4M j.m.- 5g - zawiesina (24ml) Pentoxifylline 100mg x 20 tabl.powlek.prolong. Tamoxifen 20 mg x 30 tabl. Cisatracurium 10mg-5ml x 5 amp. Ondansetron 4mg-2ml x 5 amp. Nadroparine 9500j.m. x 10 fiol. a 5ml + 100 szt. strzykawek 1ml z igłą do każdego opakowania Taurolidyna 2% 6 ml x 5 fiol. Wata celulozowa bielona- arkusze 40cm x 60 cm a 5 kg Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa a 500 g
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium : Pakiet nr 1 - 188,30 zł Pakiet nr 2 - 508,97 zł Pakiet nr 3 - 201,03 zł Pakiet nr 4 - 23,76 zł Pakiet nr 5- 1 650,24 zł Wadium może być wniesione w następujących formach: a) a). pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 48 8060 0004 0019 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert W przypadku wybrania formy wadium w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie dołączonej do oferty, kopię zamieszcza w ofercie. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wykonawca traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach