Przetargi.pl
zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Poradni Urologicznej w SP ZOZ w Hajnówce.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 684 26 79 , fax. 085 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Lipowa 190 190
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 684 26 79, fax. 085 684 26 79
  REGON: 05058250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl e-mail : spzoz@onet.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Poradni Urologicznej w SP ZOZ w Hajnówce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Poradni Urologicznej w SP ZOZ w Hajnówce wg załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Aparat ultrasonograficzny w wersji stacjonarnej na podstawie jezdnej wyposażony w trzy głowice: 1) konweksową - do obrazowania narządów jamy brzusznej, wyposażoną w możliwość pracy z przystawką biopsyjną, 2) liniową - do badania narządów położonych powierzchownie, 3) transrektalną - do obrazowania i biopsji gruczołu krokowego z kanałem biopsyjnym w środku głowicy z jednoczesnym obrazowaniem dwóch płaszczyzn. 3. Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań urologicznych, doppler kolorowy i pulsacyjny, wielorazową przystawkę biopsyjną - 5szt oraz cyfrową drukarkę termiczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach