Przetargi.pl
Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2014 roku

Wójt Gminy Nowinka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-304 Nowinka,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6419520, 6419541 , fax. 087 6419660
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Nowinka
  16-304 Nowinka, woj. podlaskie
  tel. 087 6419520, 6419541, fax. 087 6419660
  REGON: 79067098700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowinka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2014 roku. Żwirowanie punktowe dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka obejmuje dowóz żwiru, rozplantowanie i wyrównanie w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Żwirowanie na okres od podpisania umowy do końca roku - ilość ok. 1200 ton. Żwirowanie obejmuje okres wiosenny 60%, uzupełnienia latem 15 %, i jesienne 25 % (wielkości orientacyjne). Mieszanka winna pochodzić z kruszywa sortowanego - o frakcji 0-31,5 mm. Żwir musi mieć udokumentowane pochodzenie tzn. pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa oraz udokumentowaną frakcję żwiru. Zamawiający wymaga, aby dostarczona pospółka posiadała odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (była spoista i łatwo zagęszczała się), miała właściwości do samo zagęszczania się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których będzie przewożony. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie w miejscu dostawy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Równanie i profilowanie równiarką samojezdną dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2014. Długość dróg gminnych ok. 60 km (tj. ok. 150.000 m2) Równanie i profilowanie obejmuje okres od dnia podpisania umowy do końca roku, czyli gmina może zlecać równanie i profilowanie wielokrotnie. Pierwsze równanie wiosną obejmujące prawie wszystkie drogi, w okresie lata kilkakrotne usuwanie tarki i dołów po ulewach i jesienne obejmujące ok. 50 % dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminanowinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach