Przetargi.pl
Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach finansowych dla pracowników jednostek sądownictwa apelacji białostockiej.

Sąd Apelacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7430470 , fax. 085 7329001
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny
  ul. Mickiewicza 5 5
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7430470, fax. 085 7329001
  REGON: 00233929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach finansowych dla pracowników jednostek sądownictwa apelacji białostockiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia polegających na udzielaniu użytkownikom systemu ZSRK (pracownikom sądów powszechnych apelacji białostockiej) profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu z użyciem funkcjonalności, jakie posiada system ZSRK oparty na oprogramowaniu firmy SAP AG oraz z uwzględnieniem faktycznych zadań, jakie są do wykonania w systemie produkcyjnym przez użytkowników w obszarach FM, FI, AA, IM, MM i PSCD w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy: poprzez konsultacje bezpośrednie realizowane w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w łącznym wymiarze 160 dni roboczych konsultacji;poprzez konsultacje za pośrednictwem minimum 1 (jednej) infolinii zdalnego wsparcia obszarów FI, FM, AA, IM, MM ,PSCD świadczonego w 2 dni robocze w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 15.00 ( w tygodniowym wymiarze 14 godzin). Usługi wsparcia będą realizowane również w zakresie międzymodułowym tj. będą obejmowały zagadnienia będące we właściwości więcej niż jednego modułu ZSRK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach