Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PWSIP w Łomży i na potrzeby realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2155953 , fax. 086 2156601
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. Akademicka 14 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2155953, fax. 086 2156601
  REGON: 45120274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsip.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PWSIP w Łomży i na potrzeby realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PWSIP w Łomży i na potrzeby realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wspieramy praktyków - współpraca, nauka biznes, Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa, których szczegółowy opis określa załącznik nr 2 do SIWZ 2. Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia: 2.1 za oryginalne są uznawane materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których będą stosowane, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane. 2.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29.ust 3 Ustawy . W takim przypadku udowodnienie, że oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - leży po stronie Wykonawcy 2.3 za równoważne należy uznawać tonery, tusze fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów eksploatacyjnych oryginalnych. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym symbolu i nazwy producenta tonera, tuszu oraz jego. Produkt równoważny powinien być oznaczony na opakowaniu z nazwy, symbolu, producenta tonera, tuszu, urządzenia, do którego jest przeznaczony. Po zainstalowaniu tonera w urządzeniu, nie może ono generować żadnych negatywnych komunikatów (np. produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera lub pokazuje komunikaty o nieoryginalności zastosowanego materiału) ani też nie może to w jakikolwiek negatywny sposób wpływać na pracę urządzenia, w którym produkt został zastosowany. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje uznanie tonerów za wadliwe. 2.4 oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, przy czym za fabrycznie nowe będą uznane artykuły, do produkcji których zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe, nie pochodzące z recyklingu, nie prefabrykowane, nie regenerowane i bez śladów używania oraz bez jakichkolwiek uszkodzeń. 2.5 materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2014 r. 2.6 niedopuszczalne jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych regenerowanych. 3. Gwarancja jakości: 3.1 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały eksploatacyjne 3.2 w przypadku zaoferowania Zamawiającemu równoważnych materiałów eksploatacyjnych do materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów Zamawiającego związanych z uszkodzeniem urządzenia, które wynikło na skutek zastosowania dostarczonych tonerów równoważnych w okresie obowiązywania umowy jak również w okresie 12 miesięcy od daty jej zakończenia, a także do wymiany całej dostarczonej partii równoważnych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do danego urządzenia na własny koszt - na materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia. 3.3 w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie od odbioru pustych pojemników po dostarczonych tonerach w ciągu 14 dni od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsip.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach