Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz SP ZOZ w Siemiatyczach

Powiat Siemiatycki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 65 66 500 , fax. 85 65 66 501
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Siemiatycki
  ul. Legionów Piłsudskiego 3 3
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 85 65 66 500, fax. 85 65 66 501
  REGON: 05065861100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz SP ZOZ w Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz SP ZOZ w Siemiatyczach 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: - Część A - tonery; - Część B - papier A3 i A4;- - Część C -skoroszyty i segregatory; 3. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego zawierający rodzaj materiału oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem stanowią załączniki: a) w zakresie dostawy papieru - załącznik nr 1B; b) w zakresie dostaw segregatorów i skoroszytów - załącznik nr 1C; c) załącznik nr 1A zawiera typ urządzeń jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia oraz orientacyjne ilości dostaw. 4. W przypadku wskazania w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, stosownie do treści art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagane parametry. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań potwierdzający wymagania jakościowe proponowanego produktu. 5. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca dostarcza materiały fabrycznie nowe, wysokiej jakości, bez śladów używania i uszkodzenia w nienaruszonych opakowaniach producenta; 2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne (opisane w załączniku nr 1A) będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowania i oznakowania. 2.1.) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia , do którego są przeznaczone. 2.2) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 2.3.) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego /faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faks. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie w ciągu 3 dnia od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) wykonawcy przez zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi wykonawca. 2.4) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta nazwę (typ, symbol, indeks) materiału, nr katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia, 2.5) Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 3) Materiały będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego (jednostek organizacyjnych) przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy. 4) Wielkość każdej dostarczonej partii materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy w poszczególnych jednostkach zamawiającego. 5) Składanie zamówień na materiały będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) bądź faksu. Szczegółowe ustalenia dotyczące częstotliwości i zakresu dostaw zostaną określone z każdą jednostką indywidualnie po pierwszej dostawie materiałów eksploatacyjnych lub artykułów biurowych. 6) Wykonawca dostarczy zamówione materiały, swoim transportem, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, w godz. 8:00-15:15 poniedz.-piątek, do lokalizacji siedziby jednostek wskazanych przez zamawiającego tj.: a) Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze; b) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze; c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze; d) Zespół Szkół, ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze; e) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. T. Kościuszki 43a, 17-300 Siemiatycze; f) Zespół Szkół Specjalnych, ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze; g) Powiatowy Zarząd Dróg, ul, 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze h) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 10, 17-300 Siemiatycze, i) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze j) Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie ul. Długa 130,17-300 Siemiatycze; k) Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Ostrożany 41,17-312 Drohiczyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach