Przetargi.pl
Dostaw tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 477 02 00 , fax. 86 275 31 53
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Ludowa 15 A 15 A
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 86 477 02 00, fax. 86 275 31 53
  REGON: 20071546000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostaw tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem (dostawą objęte są oryginalne lub równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek, faksów) - zgodnie z załączonym do SIWZ szczegółowym formularzem ofertowym - zał. nr 2 do SIWZ. Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następujących lokalizacji Zamawiającego: 1. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11, 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15, 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Niepodległości 3, 6. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły. 7. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4, 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1B, 9. Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, Zamawiający działa na rzecz i w imieniu wyżej wymienionych jednostek. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Zamawiający wymaga dostawy materiałów fabrycznie nowych. Nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów regenerowanych. Fabrycznie nowe oznacza m.in. nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz, toner, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony. W szczególności, w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych oferowany produkt powinien być niezawodny w eksploatacji. Jakość wydruku (kopii), wydajność ( równa ilości w eksploatacji oryginałów), szybkość schnięcia (utrwalania), nie zmywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zastosowany, oraz nie może utracić warunków gwarancji producenta urządzenia. W przypadku, gdy zaoferowany produkt będzie znacząco odbiegał od oryginału podczas eksploatacji Zamawiający będzie miał podstawę do jego wymiany na koszt Wykonawcy zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy użycie produktu dostarczonego przez Wykonawcę spowoduje uszkodzenie sprzętu, obciąży Wykonawcę kosztami naprawy wykonanej przez serwisanta. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach