Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 678 31 03 , fax. 0-85 678 31 00
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Malmeda 8 8
  15-440 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 678 31 03, fax. 0-85 678 31 00
  REGON: 00233317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.mopr.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), jak również usługi odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul Klepackiej 18 w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Ilości wskazane w załączniku Nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację usługi w ilościach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Rodzaj i ilości przesyłek, oraz ilość usług odbioru przesyłek od Zamawiającego, w czasie realizacji usługi mogą ulec zmianie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości nadawanych i zwracanych przesyłek pocztowych będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym Wykonawcy. 4. Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy i ilości faktycznie wykonanych usług pocztowych. 5.Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, b) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, c) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) w przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: posiadane placówki odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek pocztowych (awizowanych) na terenie miasta Białystok
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.mopr.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach