Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2156711 , fax. 086 2156706
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  pl. Stary Rynek 14 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2156711, fax. 086 2156706
  REGON: 00052513900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych remontu (modernizacji, przebudowy, głębokiej termomodernizacji) budynków mieszkalnych : 1) ul. Wojska Polskiego 15/17 - powierzchnia użytkowa ok. 1112 m2, 2) ul. Polowa 65 - powierzchnia użytkowa ok. 680 m2, 3) ul. Polowa 59 - powierzchnia użytkowa ok. 690 m2, 4) Al. Legionów 26 - powierzchnia użytkowa ok. 375 m2. odrębnie dla każdego z nich: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, z których każda oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część. Część I: budynki przy ul. Wojska Polskiego 15/17 i ul. Polowej 65 Część II: budynki przy ul. Polowej 59 i Al. Legionów 26.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 4.000,00 zł na każdą z części, na którą składa ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1170
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach