Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5628000 , fax. 087 5628098
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5628000, fax. 087 5628098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia majątku, ubezpieczeń komunikacyjnych OC, ZK AC, NW, ASS i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Miasta Suwałki i jednostek organizacyjnych miasta. Ubezpieczenie obejmuje: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu. 4. Ubezpieczenie szyb od zniszczenia. 5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NWW, ASS. ZK 6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w załączniku Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: klauzule fakulatytywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach