Przetargi.pl
Modernizacja dróg leśnych

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna 19
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6439900 , fax. 087 6443576
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Augustów
  ul. Turystyczna 19 19
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 087 6439900, fax. 087 6443576
  REGON: 79001121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg leśnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) następujących dróg leśnych: 1. w leśnictwie Jaminy - Ur. Rogowo (odcinek M - N) przez działki 124, 126, 125/3, 128, 131, 133, 134 w obrębie ewidencyjnym Czarniewo, o dług. 3,298 km, 2. w leśnictwie Klonowo (odcinek K - L) przez działki 115/1; 113; 114; 116/1; 117/1 w obrębie ewidencyjnym Wrotki o dług. 1,682 km, 3. w leśnictwie Sztabin (odcinek C-D-E) przez działkę 995 w obrębie ewidencyjnym Sosnowo oraz działki 19/4; 32/1; 18; 31/1; 15; 30/1; 14/1; 29/1; 13/1; 28/1; 12; 27; 11; 26; 10/1; 9/1; w obrębie ewidencyjnym Fiedorowizna o dług. 4,583 km. Modernizacja każdej z ww. dróg jest odrębną częścią zamówienia. Oferty można składać na wykonanie modernizacji jednej lub więcej dróg. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe; - karczowanie i wywóz pni; - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; - wykonanie wykopów i nasypów; - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie nawierzchni i poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie; - profilowanie i zagęszczenie jezdni, poboczy oraz skarp; - wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz mijanek; - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 12000,00 PLN - w przypadku składania oferty na część nr 1 - modernizację odcinka M-N; 6000,00 PLN - w przypadku składania oferty na część nr 2 - modernizację odcinka K-L; 15000,00 PLN - w przypadku składania oferty na część nr 3 - modernizację odcinka C-D-E. W przypadku składania oferty na więcej jak jedną część zamówienia, wartość wadium musi odpowiadać sumie wadiów przypisanych do części, na które składane są oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach