Przetargi.pl
Znak sprawy 4WOG 1200.2712.61.2018 Postępowanie na robota budowlana w podziale na sześć zadań: Zad. 1 – Naprawa i konserwacja bram i stolarki okiennej oraz pomieszczeń budynku nr 31 na terenie 4WOG w Gliwicach– Etap I. Zad. 2 – Naprawa i konserwacja ogrodzenia zewnętrznego na terenie 4WOG. Zad. 3 – Naprawa schodów wewnętrznych w budynku na terenie 4 WOG . Zad. 4 – Wymiana drzwi aluminiowych p.poż EL 30 W 4WOG. Zad. 5 – Prace Konserwacyjno-malarskie pomieszczeń piwnicznych oraz naprawa odprowadzenia systemu wód deszczowych bud. 8 w Bielsku-Białej. Zad. 6 – Naprawa pomieszczenia narzędziowni w bud. Nr 36 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach Lasowice.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Znak sprawy 4WOG 1200.2712.61.2018 Postępowanie na robota budowlana w podziale na sześć zadań: Zad. 1 – Naprawa i konserwacja bram i stolarki okiennej oraz pomieszczeń budynku nr 31 na terenie 4WOG w Gliwicach– Etap I. Zad. 2 – Naprawa i konserwacja ogrodzenia zewnętrznego na terenie 4WOG. Zad. 3 – Naprawa schodów wewnętrznych w budynku na terenie 4 WOG . Zad. 4 – Wymiana drzwi aluminiowych p.poż EL 30 W 4WOG. Zad. 5 – Prace Konserwacyjno-malarskie pomieszczeń piwnicznych oraz naprawa odprowadzenia systemu wód deszczowych bud. 8 w Bielsku-Białej. Zad. 6 – Naprawa pomieszczenia narzędziowni w bud. Nr 36 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach Lasowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zamówienia. Zadanie nr 1 – Naprawa i konserwacja bram i stolarki okiennej oraz pomieszczeń budynku nr 31 na terenie 4WOG – Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 3 - przedmiar i nr 4 - specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 2 – Naprawa i konserwacja ogrodzenia zewnętrznego na terenie 4WOG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 5 - przedmiary i nr 6 - specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 3 - Naprawa schodów wewnętrznych w budynku na terenie 4 WOG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 7 - przedmiar i nr 8 - specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 4 - Wymiana drzwi aluminiowych p.poż EL 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 9 - przedmiar i nr 10 - specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 5 - Prace Konserwacyjno-malarskie pomieszczeń piwnicznych oraz naprawa odprowadzenia systemu wód deszczowych bud. 8.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 11 - przedmiar i nr 12 - specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 6 - Naprawa pomieszczenia narzędziowni w bud. Nr 36 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach Lasowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 2 – projekt umowy, nr 1 - przedmiar i nr 13 - specyfikacja techniczna, - nr 14 i, stanowiące integralną część SIWZ. Dodatkowe wymagania .Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób. W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją). W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD, z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45 mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren budowy. Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym prowadzone są prace. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 221 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego. Znaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45420000-7,45400000-1, 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 6 zadań - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac wskazanych w przedmiarze robót (stosownie do zadania). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej na okres realizacji zamówienia. 8. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp. 9. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i nr 15 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zadanie nr 1: 3.000,00 zł zadanie nr 2: nie dotyczy zadanie nr 3: nie dotyczy zadanie nr 4: nie dotyczy zadanie nr 5: 1500,00 zł zadanie nr 6: 1.000,00 zł Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określony w sekcji IV. 6.2) ogłoszenia 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0063 3413 9120 2000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: „4WOG.1200.2712.61.2018 nr zadania …….” Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b - e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem - „wadium znak sprawy nr: 4WOG.1200.2712.61.2018” dla zadania nr ….. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 15 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, c) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik, d) kosztorys uproszczony – podpisany, sporządzony na podstawie przedmiaru (stosownie do zadania). Brak załączenia do oferty podpisanego kosztorysu, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią punktu 3 i 4 rozdziału III SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera a niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ. 5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 15 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach