Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 499 115 , fax. 322 413 952
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  Strzelców Bytomskich 11
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 323 499 115, fax. 322 413 952
  REGON: 27150341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa środków kontrastowych dla Aptek Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety: Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1), Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2), Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3), Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu (NR I NAZWA PAKIETU KWOTA WADIUM): Pakiet 1 – Środki kontrastowe (1) 3.423,00 zł, Pakiet 2 – Środki kontrastowe (2) 3.045,00 zł Pakiet 3 – Środki kontrastowe (3) 16.340,00 zł, Pakiet 4 – Środki kontrastowe (4) 1.513,00 zł. 7.2. Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety, wówczas wadium wyniesie: 24.321,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100) 7.3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110 z późn. zm.). 7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 7.5. Wadium w formie niepieniężnej (tj. gwarancja lub poręczenie) należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 7.6. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 7.7. Zwrot oraz utrata wadium następują zgodnie z art. 46 UPZP 7.8. W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej. 7.9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. 7.10. Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na numer lub (32) 34-99-298, lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: -tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1, b) Wypełnionej specyfikacji asortymentowo-cenowej (SAC) wg zał. nr 2, c) Wykazu części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom, wg. zał. nr 8, d) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”, e) Pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli dotyczy, f) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu 5.9 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach