Przetargi.pl
Stała obsługa kotłowni dla poszczególnych SOI w podziale na 7 zadań

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://4wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stała obsługa kotłowni dla poszczególnych SOI w podziale na 7 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stała obsługa kotłowni dla poszczególnych SOI w podziale na 7 zadań: ZADANIE NR 1 Stała obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni opalanej paliwem stałym (ekogroszek) w zasobach SOI Bytom oraz dostawa ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Toszku w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. ZADANIE NR 2 Stała obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe (ekogroszek) w zasobach SOI Katowice w kompleksie wojskowym w Będzinie przy ul. Kościuszki 32 w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 3 Wykonywanie konserwacji, okresowych przeglądów, regulacji i stałej obsługi eksploatacyjnej urządzeń grzewczych w kotłowniach w kompleksach administrowanych przez SOI Krapkowice w WKU przy ul. Łukasiewicza 11 w Kędzierzynie-Koźlu oraz na terenie Jednostki Wojskowej 4229 – Skład Krapkowice w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. ZADANIE NR 4 Stała obsługa eksploatacyjna i konserwacja 4 kotłowni na paliwo stałe (koks) w kompleksie wojskowym w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej, będących w zasobach SOI Opole w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. ZADANIE NR 5 Stała obsługa eksploatacyjna i konserwacja 4 kotłowni elektrycznych w kompleksie wojskowym w Polskiej Nowej Wsi – będących w zasobach SOI Opole w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. ZADANIE NR 6 Stała obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni w kompleksie wojskowym Tarnowskie Góry-Lasowice ul. Częstochowska w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. ZADANIE NR 7 Przegląd, konserwacja i obsługa urządzeń grzewczych w kotłowniach: olejowej i gazowej znajdujących się w kompleksie wojskowym administrowanym przez 4 WOG w Gliwicach będącym w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bielsku- Białej w sezonie grzewczym 2018/2019. Szczegółowe warunki realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadań: 1, 4, 6. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zadanie nr 1: 4 000,00 zł zadanie nr 4: 9 000,00 zł zadanie nr 6: 3 000,00 zł Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2018 r. do godz.: 09.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0063 3413 9120 2000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: „4WOG.1200.2712.60.2018 nr zadania …….” Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b - e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem - „wadium znak sprawy nr: 4WOG.1200.2712.60.2018” dla zadania nr ….. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 10 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach