Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w Żorach

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25
  44240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 348 245, fax. 324 348 248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w Żorach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – Budowa oświetlenia w dzielnicy Zachód, Kleszczów, Osiny, Baranowice Zadanie 1 Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej Wykonanie: 289,5 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 7 słupów aluminiowych h=6m, 7 opraw oświetleniowych LED 30W z indywidualnym układem redukcji mocy. Zadanie 2 Budowa oświetlenia ul. Żniwnej - I etap Wykonanie: 191 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 5 słupów aluminiowych h=6m, 5 opraw oświetleniowych LED 40W, szafa oświetleniowa z centralną redukcją mocy. Zadanie 3 Budowa oświetlenia ul. Srebrnej - I etap Wykonanie: 275 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 7 słupów aluminiowych h=6m, 7 opraw oświetleniowych LED 40W z indywidualnym układem redukcji mocy. Zadanie 4 Budowa oświetlenia ul. Biesiadnej Wykonanie: 160 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 3 słupów aluminiowych h=6m, 3 opraw oświetleniowych LED 30W z indywidualnym układem redukcji Zadanie 5 Budowa oświetlenia ul. Baranowickiej Wykonanie: 253 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 2 słupów aluminiowych h=5m, 4 słupów aluminiowych h=6m, 6 opraw oświetleniowych LED 30W, szafa oświetleniowa z centralną redukcją mocy. Zadanie 6 Budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej Wykonanie: 719 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 17 słupów aluminiowych h=6m, 17 opraw oświetleniowych LED 40W, szafa oświetleniowa z centralną redukcją mocy. Zadanie 7 Budowa oświetlenia ul. Malinowej 10 b-d Wykonanie: 234 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 5 słupów aluminiowych h=6m, 5 opraw oświetleniowych LED 30W z indywidualnym układem redukcji mocy. Część 2 – Budowa oświetlenia w dzielnicy Rogoźna, Sikorskiego, Kleszczówka Zadanie 1 Budowa oświetlenia ul. Niskiej Wykonanie: 179 m siec podwieszanej AsXSn 2x25mm2, 4 oprawy oświetleniowe LED 40W z indywidualnym układem redukcji mocy. Zadanie 2 Budowa oświetlenia ul. Rolniczej Wykonanie: 482 m siec podwieszanej AsXSn 2x25mm2, 118 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 15 oprawy oświetleniowe LED 40W, szafa oświetleniowa z centralną redukcją mocy. Zadanie 3 Budowa oświetlenia ul. Wileńskiej Wykonanie: 196 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 5 słupów aluminiowych h=6m, 5 opraw oświetleniowych LED 40W, szafa oświetleniowa z centralną redukcją mocy. Zadanie 4 Budowa oświetlenia ul. Bratysławskiej – Paryskiej Wykonanie: 900 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 24 słupów aluminiowych h=7m, 5 opraw oświetleniowych LED 40W. Zadanie 5 Budowa oświetlenia ul. Wesołej Wykonanie: 153 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 3 słupów aluminiowych h=6m, 3 opraw oświetleniowych LED 30W z indywidualnym układem redukcji mocy. Zadanie 6 Budowa oświetlenia kąpieliska Śmieszek Wykonanie: 568 m sieci kablowej YAKXSżo 4x35 mm2, 5 słupów aluminiowych h=9m, 12 naświetlaczy oświetleniowych LED 50W, szafa oświetleniowa, szafka z gniazdami wtykowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium oddzielnie dla każdej części w wysokości: Część 1 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00) Część 2 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub inny dokument, które należy dołączyć do oferty, ponadto winno wskazywać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach