Przetargi.pl
Dostawa kardiomonitorów, urządzenia do prowadzenia hipotermii kontrolowanej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33828 40 00,828 40 40,828 40, , fax. 338 151 630
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
  Sobieskiego 83
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33828 40 00,828 40 40,828 40, , fax. 338 151 630
  REGON: 072147187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kardiomonitorów, urządzenia do prowadzenia hipotermii kontrolowanej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów, urządzenia do prowadzenia hipotermii kontrolowanej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ - oferta, w ramach realizacji zadania p. n. „Poprawa usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu „N””, zadanie finansowane z rezerwy celowej Wojewody Śląskiego, z budżetu powiatu bielskiego i środków własnych Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 2 odrębne pakiety. Oferta może być złożona na dowolną ich ilość. Wybierając dany pakiet należy zrealizować go w całości. Pakiet nr 1- Kardiomonitor – 3 szt. Pakiet nr 2 – Urządzenie do prowadzenia hipotermii kontrolowanej – 1 szt. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). 2) Dostarczony sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania. 3) Wykonawca zapewni dla oferowanego sprzętu pełny serwis gwarancyjny. 4) Wymagane są następujące minimalne okresy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: a) gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące, b) realizacji zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max. 72 godziny na koszt gwaranta c) gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują (bez wezwania) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zał.nr 1 do SIWZ formularz oferty. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia wg wzoru na zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wg wzoru na zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zgodnie z zapisami art. 25a ust. 6. Zgodnie z art. 36a ustawy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przedmiotowym rozdz. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1)każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenia zgodne z zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ, 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 3)Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy; 4)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach