Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przeznaczone na internat w m.Iłowo-Osada przy ul.Leśnej

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-240 Iłowo, ul. Leśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 541 011 , fax. 236 541 011
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie
  ul. Leśna
  13-240 Iłowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 541 011, fax. 236 541 011
  REGON: 51946186000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zszilowo.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przeznaczone na internat w m.Iłowo-Osada przy ul.Leśnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły w m. Iłowo-Osada, przy ul. Leśnej 10a, na dz. Nr 444/3 Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przeznaczone na internat w budynku szkoły przy ul. Leśnej w Iłowie-Osadzie Roboty obejmują w szczególności wykonanie robót budowlanych, instalacji wod.-kan., ciepłej wody użytkowej, hydrantowej oraz instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Inwestycja położona jest na działce nr 444/3, obręb: Iłowo-Osada, nr księgi wieczystej: 18817 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Działdowie, forma władania nieruchomością - własność Skarb Państwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach