Przetargi.pl
Lek NUSINERSEN

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Lek NUSINERSEN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego produktu leczniczego NUSINERSEN 12 mg – roztwór do wstrzykiwań do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w programie lekowym SM. Zamawiana ilość leku 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33650000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wymagane jest złożenie dokumentu, o których mowa w Rozdz. VI.A ppkt. 1.3, z treści którego wynikać będzie, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Natomiast jeżeli nie będzie posiadał takiego uprawnienia - nie spełni warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach