Przetargi.pl
"DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Bystry
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 94 80 , fax. 87 429 94 80
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  Bystry
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 94 80, fax. 87 429 94 80
  REGON: 28136429900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkbystry.pl, http://biuro@gzkbystry.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego. Używany autobusu marki MAN z przeznaczeniem do transportu publicznego o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 20 i minimum 30 miejsc stojących, zapisanych w homologacji pojazdów lub dowodzie rejestracyjnym, oklejony wg naszego projektu (załącznik nr 7). 2. Autobus winien spełniać niżej wymienione warunki techniczne i wizualne: a) rok produkcji nie starszy niż 2008 lub młodszy, b) całkowity przebieg w zakresie do 450 tys. km, c) długość autobusu do 9 m, e) wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane):  klimatyzacja,  wyświetlacz LED,  rampa najazdowa dla inwalidów,  miejsce na wózek,  przyklęk,  regulowany fotel kierowcy,  ogrzewanie postojowe WEBASTO,  tachograf,  pneumatycznie otwierane drzwi wejściowe (2 szt.),  ABS, ARS, wspomaganie kierownicy,  radioodtwarzacz,  retarder,  światła do jazdy dziennej,  automatyczna skrzynia biegów,  niezbędne fabryczne instrukcje obsługi,  ogumienie z bieżnikiem nie mniejszym niż 5 mm.  nieeksploatowany w kraju,  dobry stan techniczny i wizualny, f) aktualne badanie techniczne – ważność nie krótsza niż miesiąc licząc od dnia upływu terminu złożenia oferty, g) aktualne ubezpieczenie OC – ważność nie krótsza niż miesiąc licząc od dnia upływu terminu złożenia oferty, h) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i przedmiotów trzecich (leasing). 2. Warunki finansowania: 1) umowa leasingu operacyjnego 2) opłata wstępna w wysokości maksymalnie 10%, 3) maksymalnie 47 równych rat leasingowych, na czas obowiązywania umowy 4) dopuszcza się kwotę wykupu płatną po zapłaceniu wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Wykonawcy w wysokości do 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu, 5) w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający w związku z nabyciem przedmiotu zamówienia (leasingu) 6) waluta umowy: PLN 7) zmienne miesięczne raty leasingowe – oparte o WIBOR 1M, 8) raty leasingowe - płatne w terminie 14 dni lub dłuższym od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej zamawiającemu faktury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności, na podstawie którego będą wystawiane faktury VAT, na czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem zapłaty wskazanym w harmonogramie płatności. 9) kwota wykupu przedmiotu umowy - zostanie uiszczona przez Zamawiającego po dostarczeniu faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura przenosząca własność pojazdu zostanie wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu) 10) zabezpieczeniem leasingu będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową wystawiony przez Zamawiającego 11) Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie od wszystkich ryzyk na zasadach wskazanych przez Wykonawcę. 12) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. 13) Termin realizacji zamówienia: dostawa pojazdu musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy + klauzula RODO - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2. zaparafowany projekt umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3. oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ 4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ 5. zdjęcia, kopie dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów potwierdzających dane techniczne pojazdu oraz praw osób/podmiotów trzecich do pojazdu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach