Przetargi.pl
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Markusy

Gmina Markusy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-325 Markusy, Markusy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2394351 , fax. 55 2394352
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markusy
  Markusy 82
  82-325 Markusy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2394351, fax. 55 2394352
  REGON: 17074812300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Markusy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy NR III/15/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14.02.2013 r. poz. 768) oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Sp z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42. 3.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( w tym terenów użyteczności publicznej) zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markusy, uchwalonym Uchwałą Nr III/24/2019 Rady Gminy Markusy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markusy (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.03.2019 r. poz. 2284). 2. Charakterystyka Gminy Markusy Gmina obejmuje 21 miejscowości wiejskich: Balewo, Brudzędy, Dzierzgonka, Jezioro, Jurandowo, Kępniewo, Krzewsk, Markusy, Nowe Dolno, Rachowo, Stankowo, Stalewo, Stare Dolno, Topolno Małe, Węgle-Żukowo, Wiśniewo, Zwierzno, Zwierzeńskie Pole, Złotnica, Żółwiniec, Żurawiec. Powierzchnia gminy Markusy ogółem wynosi 109,60 km ². Liczba mieszkańców Gminy Markusy zameldowanych na dzień 31.03.2019 r. wynosi 4112 osób. Przewidywana do obsługi liczba gospodarstw domowych wynosi około 1146. Liczbę gospodarstw domowych położonych na terenie gm. Markusy w rozbiciu na poszczególne miejscowości wraz z wyszczególnieniem ilości punktów z selektywną i nieselektywną zbiórką odpadów przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ. Przewidywana liczba nieruchomości niezamieszkałych do obsługi około. 127 szt. Nieruchomości niezamieszkałe określa załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby obsługiwanych mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wartości jednostkowych wymienionych w formularzu cenowym. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych, tj.: odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, wytworzonych na terenie gminy Markusy w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, wyniesie około 618,547 Mg (w tym: odpady komunalne zmieszane - 514,487 Mg, odpady komunalne zbierane selektywnie – 104,060 Mg) . Uwaga: Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość odpadów jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną, służącą do porównania ofert. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1 Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub odpadów pozostałych po segregacji „u źródła” (bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Markusy, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne): kod odpadu: 200301, rodzaj odpadu: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady pozostałe po segregowaniu przez mieszkańca; 3.2 Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z punktu gromadzenia odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółki z o. o. w Markusach, Markusy 67/1: kod odpadu: 200113*, 200127, 200129, 200119*, 200114*, 200115* rodzaj odpadu: chemikalia (rozpuszczalniki, tusze, farby, , środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, itp.); kod odpadu: 200133, 200134, , rodzaj odpadu: zużyte baterie i akumulatory; kod odpadu: 200121*, 200123, 200135, 200136, rodzaj odpadu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; kod odpadu: 200307, rodzaj odpadu: meble i odpady wielkogabarytowe; kod odpadu: 170101, 170102, 170103, 170107, rodzaj odpadu: odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów; kod odpadu: 160103, rodzaj odpadu: zużyte opony; kod odpadu: 150104, 200140, rodzaj odpadu: opakowania metalowe, metale; kod odpadu: 150105, rodzaj odpadu: opakowania wielomateriałowe; kod odpadu: 150101, 200101, rodzaj odpadu: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury; 3.3 Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Markusach, Markusy 70: kod odpadu: 200131̽ , 200132, rodzaj odpadu: przeterminowane leki; 3.4 odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych „u źródła” (bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Markusy, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne): kod odpadu: 150101, 200101, rodzaj odpadu: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury; kod odpadu: 150107, 200102, rodzaj odpadów: szkło, opakowania ze szkła; kod odpadu: 150102 , 200139, 200140, 150104, 150105,150106, rodzaj odpadu: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe. kod odpadu: 200201 i 200108, rodzaj odpadu: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób selektywny worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z logo firmy o pojemności 60 dm3 lub 120 dm3 wykonanych z folii LDPE odpowiednio dla każdej frakcji odpadów: - kolor niebieski z napisem „Papier” i logo firmy o minimalnej grubości 0,05 mm - worki przeznaczone do gromadzenia odpadów z papieru oraz makulatury, częstotliwość odbioru: 1 raz na miesiąc, - kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” i logo firmy o minimalnej grubości 0,05 mm – worki przeznaczone do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, częstotliwość odbioru: 1 raz na miesiąc, - kolor zielony z napisem „Szkło” i logo firmy o minimalnej grubości 0,07 mm – worki przeznaczone do gromadzenia odpadów ze szkła bezbarwnego oraz kolorowego, częstotliwość odbioru: 1 raz na miesiąc, - kolor brązowy z napisem „Bio” i logo firmy o minimalnej grubości 0,05 mm - worki przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, częstotliwość odbioru: na zgłoszenie Zamawiającego. Wszystkie worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiającej szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać min. wagę 25 kg. Muszą być odporne na działanie niskich temperatur, promieni UV i środków chemicznych. Tworzywo sztuczne, jak i barwniki, z których są wykonane nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. Ponadto muszą być obojętne dla wód gruntowych. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka musi być niezmienna na całej jego powierzchni. Każdy worek musi posiadać otwory u góry i taśmę do ich zawiązywania. W czasie realizacji zamówienia worki będą każdorazowo przekazywane mieszkańcom w dniu zabrania odpadów zebranych selektywnie(na wymianę) Odpady komunalne będą odbierane z pojemników ( worków) przystosowanych do gromadzenia tych odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach: 200201, 200108, 200301, 200113*,200128, 200119*, 200114* , 200115*, 200134, 200121*, 200135, 200136, 200307, 170101, 170102, 170107, 160103, 150104, 200140, 150105, 150101, 200101, 200132, 150107, 200102, 150102, 200139. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co Wykonawca albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co Wykonawca albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy sporządzić na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA 1: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.A. ppkt 2., 3., 4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. UWAGI 1, lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1. UWAGI 1, lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 3. UWAGI 1 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach