Przetargi.pl
Zintegrowany system pozycjonowania opartego na technice GPS i INS wraz z systemem rejestracji parametrów w ruchu dla Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8712200 , fax. 061 8793262
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  ul. Starołęcka 31 31
  60-963 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8712200, fax. 061 8793262
  REGON: 00003361400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pirm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zintegrowany system pozycjonowania opartego na technice GPS i INS wraz z systemem rejestracji parametrów w ruchu dla Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego: - zintegrowanego systemu pozycjonowania opartego na technice GPS i INS, - systemu rejestracji parametrów w ruchu opartego na technice GPS, - czujnika do pomiaru stateczności układu składający się z zestawu żyroskopów i akcelerometrów umieszczonych na trzech ortogonalnych osiach. A)zintegrowany system pozycjonowania, opartego na technice GPS i INS, powinien posiadać następujące parametry: Obsługiwane tryby pracy/Dokładności: Single Point L1: nie mniej niż: 1.8 m Single Point L1/L2: nie mniej niż: 1.5 m SBAS: nie mniej niż: 0.6 m DGPS: nie mniej niż: 0.45 m Omni Star HP: nie gorzej niż: 0.1 m RTK: nie mniej niż: 1cm+1 ppm Dokładność pomiaru prędkości: Nie gorzej niż: 0.02 m/s RMS Dokładność określania pozycji 3D: Roll: nie mniej niż: 0.05° RMS Pitch: nie mniej niż: 0.05° RMS Azimuth: nie mniej niż: 0.1° RMS Minimalna szybkość działania: GPS Measurement 5Hz GPS Position 5Hz IMU Measurement 100Hz INS Solution 100Hz Minimalna dokładność pomiaru czasu: 20ns RMS Minimalne parametry jednostki IMU: Gyro Technology FOG Gyro Output Range ?375°/s Gyro Bias ?20°/hr Gyro Bias Stability ?1°/hr Gyro Scale Factor 1500 ppm Angular Random Walk 0.0667 °/?hr (max) Accelerometer Range ?10 g Accelerometer Bias ?50 mg Accelerometer Bias Stability ?0.75 mg Accelerometer Scale Factor 4000ppm Dane fizyczne: Maksymalne wymiary 160 x 170 x 100 mm Maksymalna waga: 3 kg Zakres zasilania 9-18 VDC Maksymalne zużycie energii 16 W Wymagane porty komunikacyjne: RS232 UART COM 2 USB Device 1 Event Input Trigger 1 PPS (Pulse per Second) Zakres pracy (temperatura): -40°C to +65°C Norma wodoszczelności: MIL-STD-810F 506.4 Procedura I lub lepiej Norma odporności na uderzenie: MIL-STD-810F, 30g lub większe W zestawie oprogramowanie umożliwiające: Rejestrację danych Konfigurację Podgląd stanu urządzeń B)System rejestracji parametrów w ruchu, opartego na technice GPS, powinien spełniać następujące wymagania: - wbudowany moduł GPS 10 Hz - interfejs protokołu CAN - rejestracja na karcie pamięci SD - 2 wejścia mono audio - 2 wejścia dla kamer video z funkcja -picture in picture- - 2 kamery wodoszczelne wg normy IP67 - rejestracja MPEG4 z jakością DVD - format obrazu PAL i NTSC - możliwość konfiguracji obrazu wynikowego z dodawaniem opisów tekstowych - funkcja podglądu roboczego - odporność na zanik zasilania do 10 sekund - interfejsy komunikacyjne USB 2.0 oraz RS-232 C)czujnik do pomiaru stateczności układu składający się z zestawu żyroskopów i akcelerometrów umieszczonych na trzech ortogonalnych osiach, powinien spełniać następujące wymagania: - układ powinien umożliwiać pomiar kątów i przyspieszeń drgań mechanicznych (w 6 stopniach swobody), - pomiar kąta pochylenia (pitch), wychylenia (roll) i odchylenia (yaw), - pomiar przyspieszeń drgań mechanicznych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach x, y i z. - Zakres pomiarowy: - pomiar kąta ?70 deg/s, - pomiar przyspieszeń ?16 m/s2, - Wymagana wysoka dokładność pomiaru kąta, błąd pomiaru nie większy niż ? 2 deg/s (dla pomiarów dynamicznych). - Maksymalne wymiary: 130x130x50 mm - Mocowanie za pomocą śrub. - Zabezpieczenie elektrostatyczne spełniające wymagania ISO 10605 - Zakres pracy (temperatura) : od -30 do +50 °C - Odporności na udary: 100g - Zakres zasilania (jeżeli czujnik wymaga zasilania) 12-32 V, - Wyjście: sygnał analogowy lub cyfrowy. W przypadku wyjścia cyfrowego np. informacji w standardzie CAN wymagany konwerter przeznaczony do zamiany informacji w standardzie cyfrowym na strumień danych transmitowanych poprzez interfejs USB oraz oprogramowanie do konfiguracji, diagnostyki i monitoringu umożliwiające zapis danych (kąty, przyspieszenia) w postaci plików ASCII (min. 100 wartości na sekundę z każdego kanału pomiarowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pimr.poznan.pl odnośnik PRZETARGI -
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach