Przetargi.pl
Wykonanie konstrukcji żelbetowych w ramach remontu budynku nr 1 w JW. 2644 Wrocław.

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7252251 , fax. 062 7252251
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12 12
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7252251, fax. 062 7252251
  REGON: 97039103800020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrbkrotoszyn.hostingpro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo pomocnicze zakładu budżetowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konstrukcji żelbetowych w ramach remontu budynku nr 1 w JW. 2644 Wrocław.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konstrukcji żelbetowych w ramach remontu budynku nr 1 w JW. 2644 Wrocław. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: -wykonanie wieńcy monolitycznych na ścianach zewnętrznych. -rozbiórkę elementów konstrukcji betonowej zbrojeniowej, -wykonanie przesklepień otworów na ścianach z cegieł, -uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych w kat III, -wykonanie schodów żelbetowych między I a II piętrem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrbkrotoszyn.hostingpro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach