Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202 , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2010-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1 1
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Odśnieżanie ulic na terenie miasta, b) Odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym ulic na terenie miasta, c) Posypywanie ulic na terenie miasta materiałem uszorstniającym, d) Odśnieżanie placów, parkingów, zatok oraz przystanków autobusowych na terenie miasta, e) Posypywanie placów, parkingów, zatok oraz przystanków autobusowych materiałem uszorstniającym, f) Odśnieżanie chodników na terenie miasta, g) Posypywanie chodników materiałem uszorstniającym, h) Wywóz śniegu na odległość do 5 km, i) Dostawa materiału uszorstniającego na teren miasta z dowozem. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na ośnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić odśnieżenie zatok oraz przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz, szkół i przedszkoli oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów. O konieczności do przystąpienia odśnieżania, posypywania wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca rozpocznie usługę odśnieżania, posypywania w ciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi tj. odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem, posypywanie. Informacja będzie dotyczyła również sposobu posypywania tj. ciągłe czyli na całej długości drogi lub posypywanie ograniczone (posypywanie skrzyżowań, przystanków autobusowych, niebezpiecznych zakrętów i wzniesień). Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a - i. Wykonawca przygotuje na własny koszt materiał uszorstniający. Wykonawca ponosi koszty składowania materiału uszorstniającego, lokalizacja miejsca składowania leży w gestii wykonawcy. Załadunek zapewni Wykonawca. Koszty załadunku oraz składowania powinny być wkalkulowane w cenę posypywania. W przypadku niewystąpienia zjawiska zamawiający nie ponosi żadnych kosztów wobec Wykonawcy. Łączna długość dróg na terenie miasta objętych niniejszym postępowaniem wynosi 15,7 kilometrów, powierzchnia chodników - 5000 m2 powierzchnia placów, parkingów, zatok oraz przystanków autobusowych - 1000 m2. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. Ilości określone w przedmiocie zamówienia mogą ulec zmianie do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.drezdenko.pl (zakładka pobierz SIWZ)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach