Przetargi.pl
,,Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020”

Gmina Susz ogłasza przetarg

 • Adres: 14-240 Susz, ul. Wybickiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 786 015 , fax. 552 786 222
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Susz
  ul. Wybickiego 6
  14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 786 015, fax. 552 786 222
  REGON: 53030100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „usługą” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020” obejmuje: zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Susz o łącznej długości 93,30 km polegające na: a) przygotowaniu 1/5 mieszanki piasku z solą (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki), b) odśnieżaniu i likwidacji gołoledzi i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków ulic i dróg gminnych, c) uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe). Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku nr I do SIWZ. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować n/w sprzętem do zimowego utrzymania dróg (sprzęt własny, oddany do dyspozycji przez inny podmiot). Wymagany sprzęt: a) Ciągnik o mocy silnika powyżej 100KM z napędem 4x4 wyposażony w pług dwustronny, b) Ciągnik o mocy silnika powyżej 100KM z napędem 4x4 wyposażony w pług dwustronny, c) Ciągnik o mocy silnika powyżej 100KM z napędem 4x4 wyposażony w pług dwustronny, d) Ciągnik lub samochód o mocy silnika min. 100KM z napędem 4x4 wyposażony w piaskarkę, e) Ciągnik lub samochód o mocy silnika min. 100KM z napędem 4x4 wyposażony w piaskarkę, f) Ciągnik o mocy silnika min. 100KM z napędem 4x4 wyposażony w pług jednostronny. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń ze SIWZ zgodnie obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: Odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach należących do Gminy Susz. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 90 62 00 00-9, 90 63 00 00-2. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9.Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący następujące prace: Odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach należących do Gminy Susz, w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 10. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 11. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 13. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 15. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Informacje na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: - Bank Spółdzielczy w Suszu Nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 z adnotacją:– Wadium na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020” – o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) składania ofert. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do składanej oferty. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Susz reprezentowaną przez Burmistrza Susza, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zdolnościach technicznych i zawodowych lub i sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy - wg wzoru 4b – wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców, b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. c) Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach